First Stakeholder workshop Schelde estuary organized on June 12, 2014

Het Schelde-estuarium is een prachtig gebied. Aan de Schelde wonen, werken en recreëren vele mensen en verdienen velen hun brood. Ook kan de Schelde verraderlijk zijn door lastige stromingen en hoge waterstanden. Om het estuarium toegankelijk, veilig en natuurlijk te houden zijn geregeld maatregelen nodig. Noodzakelijke ingrepen resulteren soms in felle debatten en polarisatie, tussen belanghebbenden onderling en met beheerders. De debatten zijn lastig omdat het functioneren van elk estuarium, en zeker ook dat van de Schelde, complex is. Dit leidt tot vragen, misverstanden en ruimte voor interpretatie vanuit eigen gezichtspunt. Als er geen gedeeld begrip is van het functioneren van het gebied bemoeilijkt dit discussies over de toekomst van het gebied.

Rijkswaterstaat en Maritieme Toegang, beiden beheerders van een deel van het estuarium, zijn samen gestart aan het Europees gefinancierde project EMOVE. In dit project staat gedeelde kennis van het systeem en een adequaat beheer ervan in de toekomst centraal. Het project geeft ons de ruimte om te onderzoeken of we een betrokken groep van stakeholders (belanghebbenden) kunnen scheppen die vanuit de gezamenlijke kansen het estuarium benadert. Ze worden shareholders (‘belangdelenden’). Een gedeeld beeld van de werking van het estuarium, hoe elkaars belangen daarin spelen en de rol van bestuur en beheer is een voorwaarde om van stakeholders naar shareholders te kunnen komen.

Rijkswaterstaat en Maritieme Toegang gaan aldus met dit project via drie workshops  in gesprek met belanghebbenden. De eerste workshop  was bedoeld als gesprek  waarin  gezamenlijke beelden gedeeld en ontwikkeld worden over de werking van het systeem: wat weten we daarvan, en wat nog niet?

De eerste workshop heeft op 12 juni plaatsgevonden.